Now showing items 1-20 of 62

  • เครื่องมือแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน (Juvenile and Trash Excluder Devices : JTEDs) 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อการคัดแยกสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าให้หลุดรอดผ่านจากการทำประมงอวนลาก การติดตั้งเครื่องมื ...
  • เบ็ดราวปลาผิวน้ำ เบ็ด Circle Hook เพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   ในปี 2002 กลุ่มอนุรักษ์ได้เรียกร้องต่อสาธารณชนถึงผลกระทบของการทำประมงเบ็ดราวผิวน้ำ ที่มีต่อประชากรเต่าทะเลในประเทศสหรัฐอเมริกา การเรียกร้องดังกล่าวได้กระทำต่อที่ประชุมนานาชาติและสื่อสาธารณต่างๆ จนเป็นสาเหตุให้มีการพิจารณ ...
  • ลอบปูพับได้ 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   เครื่องมือประมงที่นิยมใช้จับปูประเภทหนึงคือลอบปูชาวประมงจะบรรทุกลอบลงเรือพายหรือเรือยนต์ขนาดเล็กซึ่งจะบรรทุกลอบได้ไม่มากนักจึงจับปูได้น้อยไม่ค่อยคุ้มกับเวลาและเชื้อเพลิงที่เสียไปในระหว่างการเดินทางแต่ละเที่ยว เพื่อลดปัญห ...
  • หมึกน้ำลึกกับการใช้เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   ความพยายามของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการผลักดันการทำประมงอย่างยั่งยืนด้วยความหวังว่าจะสามารถค้นหาแหล่งทรัพยากรประมงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังเช่นในการศึกษาเรื่องหมึกน้ำลึก ซึ่งเป็นแหล่งโป ...
  • โครงการเพิ่มพูนทรัพยากรประมงทะเล 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เรียกย่อๆว่า ซีฟเดค) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทรัพยากรด้วยการติดตั้งที่อยู่อาศ ...
  • มหาสมุทรและการสำรวจทางสมุทรศาสตร์ 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   มหาสมุทรเป็นพื้นผิวโลกที่มีน้ำปกคลุม อยู่เป็นแอ่งน้ำขนาดมหึมาแผ่ปกคลุมพื้นผิวโลก เป็นเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลถึงร้อยละ 70 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด ในโลกของทะเลและมหาสมุทรนั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่างไปจากบนผิวดิน นั่นคือบริเว ...
  • อวนลากหน้าดินในประเทศไทย 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   อวนลากเป็นเครื่องมือประมงที่ใช้อวนลักษณะคล้ายถุง แล้วใช้เรือลากจูงให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในการจับสัตว์น้ำ อวนลากเป็นเครื่องมือที่ใช้จับสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ที่บริเวณพื้นทะเลหรือเหนือพื้นทะเล ซึ่งมีทั้งชนิดที ...
  • การทำอวนล้อมกับ E-co Labelling 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   E-co labelling คือเครื่องหมาย ฉลาก หรือ ตราสัญลักษณ์ ที่แสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นๆ เป็นสินค้าที่ได้จากการทำประมงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำที่ม ...
  • โป๊ะเชือก เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

   สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007)
   ประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบันประสบกับปัญหาการใช้ทรัพยากรชายฝั่งเกินศักยภาพการผลิต ซึ่งมีสาเหตุปัจจัยหลายประการด้วยกัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ ...
  • การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   ซีฟเดคตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่าทะเล อาทิเช่น การเพาะพันธุ์เต่าทะเล การป้องกันการจับเต่าทะเลจากการทำประมง โดยพัฒนาเครื่องมือแยกเต่าทะเล (Turtle Excluder Devices : TEDs) จากอวนลากแ ...
  • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการประมง 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   ซีฟเดค มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรด้านการประมง ทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในภูมิภาค นักเรียนนักศึกษาและชาวประมงไทย เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งและความสามารถ ทั้งในด้านการทำประมงอย่างรับผิดชอบ การจัดการทรัพยากรประมง ...
  • เบ็ดราวเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   การทำประมงเบ็ดราว จะเริ่มทำกันตั้งแต่เช้ามืดโดยเริ่มเตรียมเครื่องมือเบ็ด พร้อมอุปกรณ์และเหยื่อให้พร้อมก่อนถึงเวลาวางเบ็ด โดยทั่วไปจะเลือกวางเบ็ดในทิศทางตามลมเพื่อความสะดวกในการกู้เบ็ด
  • เครื่องมือแยกเต่าทะเล 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   เครื่องมือแยกเต่าทะเล (Turtle Excluder Devices : TEDs) เป็นเครื่องมือที่ติดตั้งในอวนลาก มีลักษณะเป็นตะแกรง เพื่อช่วยแยกหรือลดการติดของเต่าทะเลในการทำประมงอวนลาก เครื่องมือแยกเต่าทะเลจะติดอยู่ด้านในของถุงอวนลากบริเวณตำแหน ...
  • อวนล้อมปลาทูน่า 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   ก่อนการทำประมงจะทำการรวมฝูงปลาทูน่าโดยใช้แพล่อฝูงปลาหรือซั้ง (Fish Aggregating Device : FADs) ที่ซั้งจะติดทุ่นลอยวิทยุเพื่อความสะดวกในการค้นหาตำแหน่งของซั้ง หลังจากที่ปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่ง เมื่อเรือประมงค้นหาตำแหน่งของซั ...
  • เครื่องมือแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   เครื่องมือแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน (Juvenile and Trash Excluder Device: JTEDs) เป็นเครื่องมือแยกสัตว์น้ำวัยอ่อนจากอวนลาก มีลักษณะเป็นตะแกรงเพื่อช่วยในการเลือกจับสัตว์น้ำเป้าหมายที่มีขนาดตามต้องการและไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพ ...
  • การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสมุทรศาสตร์ 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   ซีฟเดคได้ร่วมมือกับแต่ละประเทศสมาชิกในภูมิภาคฯ ในการดำเนินงานสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและเก็บข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์ อาทิเช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เป็นต้น รวมทั้งแสว ...
  • Circle Hook for Responsible Fishing 

   SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2008)
   Circle hook has the LARGER HOOK WIDTH, Sea turtle can’t swallow it. Therefore, even the sea turtle being caught by the circle hook, hooking position will be around its jaw and the HOOK WILL BE EASILY REMOVED. Sea turtle ...
  • เครื่องตกหมึกน้ำลึกอัตโนมัติ 

   SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008)
   หมึกน้ำลึก (Sthenoteuthis oualaniensis) หรือ Purpleback Flying Squid มีลำตัวเป็นทรงกระบอก ปลายตัวแหลม เนื้อหนา ครีบขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน ขนาดดดยทั่วไปประมาณ 20 ซม. (ยาวสุดที่เคยพบ 65 ซม.) หมึกวัยอ่อนจะพบบริเวณน้ำใส ...
  • Sea Turtle Conservation and Management 

   SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2008)
   Sea Turtle are important marine animals, not only under CITES agreement but also in the Southeast Asian region as traditional living resources. SEAFDEC has, within the regional approach, coordinated and compiled information ...
  • Small-scale fishery 

   SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2008)
   The Locally Based Coastal Resource Management project was implemented since 2002. The overall objectives are to achieve the community-based management for sustainable coastal fishery resources and to alleviate poverty in ...