คอลเล็กชันในชุมชนนี้

การส่งล่าสุด

 • การจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) (โปสเตอร์) 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ; IMA International; องค์กรมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2017)
  แผ่นภาพอธิบายการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ
 • คู่มือหลักการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; กรมประมง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ; IMA International; องค์กรมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2017)
  คู่มือหลักการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM)
 • Essential EAFM (Ecosystem Approach to Fishery Management) Marine Case Studies (Presentation) 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration (2019)
  Presentation on Essential EAFM (Ecosystem Approach to Fishery Management) Marine Case Studies
 • Essential Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Workbook 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  Workbook for Essential Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Course
 • Essential Ecosystem Approach to Fishery Management Action Plan Booklet 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  Action planning is an activity designed to assist you to achieve your goals by recognising and recording the tasks that need to be completed to reach your desired outcomes. Within the context of this training course, action ...
 • Essential Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Toolkit 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2020)
  This Toolkit is divided into two distinct sections: The People Toolkit includes a selection of tools that are useful throughout the EAFM process. EAFM requires a high level of stakeholder participation and involvement, ...
 • Essential Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Case Studies (Report) 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  The case study demonstrates how EAFM has helped to reduce stakeholder conflict and acquire sustainable financing, leading towards sustainable fisheries management in the Krabi Province of Thailand. Bamboo stake nets have ...
 • Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Visuals Gallery 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Visuals Gallery for print
 • Essential EAFM (Ecosystem Approach to Fishery Management) Handbook 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  Handbook for the Essential Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Course
 • Overview of the Essential Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Course (Presentation) 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  Presentation on Overview Essential Ecosystem Approach to Fishery Management (EAFM) Course
 • Essential EAFM Coastal and Marine (Presentation) 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Food and Agriculture Organization of United Nations; IMA International; National Oceanic and Atmospheric Administration; Staples, Derek (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2019)
  Presentation on Essential EAFM Coastal and Marine