Recent Submissions

  • รายงานเบื้องต้น การสำรวจเครื่องมือประมงอวนลากหน้าดินของประเทศไทย 

    นายธนัส ศรีคุ้ม; นายสายัณห์ พรหมจินดา; นายนคเรศ ยะสุข; นายคมสันต์ โป้ฟ้า; เรือโทเฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ (รน.); นายณรงค์ เรืองสิวะกุล; นายสันติพงษ์ ปุตสะ; นายอิสระ ชาญราชกิจ (SEAFDEC, 2017)
    ตามที่กรมประมงได้ร่วมมือกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ในการดำเนินงานวิจัยตามกลยุทธ์ในการจัดการ สัตว์น้ำพลอยจับได้จากการประมงอวนลาก (Strategies for ...