Recent Submissions

  • เรื่องเล่าของตานุ 

    พนิตนาฎ วีระวัฒน์; รจณี เหลืองเจริญ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2009-08-22)
    เครื่องมือแยกเต่าจากอวนลากกุ้งทะเลหรือเรียกว่า "เท็ด" ได้เริ่มผลิตขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 เพื่อใช้ในการทำประมงอวนลากกุ้งทะเลในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2539 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศที่ทำการประมงกุ ...
  • A Story of Tanu 

    Panitnard Weerawat; Aleisa Lamanna (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2009-06-22)
    Marine Turtle have co-existed with the earth for over 150 million years. There are 6 of 7 of living marine turtles namely Leatherback, Green Turtle, Olive ridley, Hawksbill, Loggerhead and Flatback are commonly found in ...