Recent Submissions

 • ประโยชน์ของระบบติดตามเรือประมง (VMS) 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2015)
  ทำให้ทราบตำแหน่งของเรือ ณ ปัจจุบัน ข้อมูลเส้นทางการเดินเรือ ทิศทาง ความเร็ว และระยะทางที่เรือนั้นเคลื่อนที่ไป หรือแวะจอด ณ ที่ใด เมื่อไหร่ และเป็นระยะเวลานานเท่าใด ทำให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันและประวัติเส้นทางการเดินทางย้อน ...
 • ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2015)
  ระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring System (VMS) เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ระบบกำหนดจุดพิกัด (GPS) และเครือข่ายของดาวเทียมสื่อสาร (inmasat/thuraya/iridium) หรือ เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service ...
 • การประมงไอยูยู การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2015)
  การประมง IUU คือ ลักษณะการทำประมงที่ขัดขวาง ละเมิด หรือทำลายมาตรการอนุรักษ์จัดการในพื้นที่ประมงและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการประมง ตลอดจนไม่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงและการทำประมง หรือรายงานข้ ...
 • การประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (การประมง IUU) ในภูมิภาคอาเซียน (VARIOUS FORMS OF IUU FISHING ACTIVITIES IN THE REGION) 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2015)
  การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถจำแนกออกเป็น 5 รูปแบบใหญ่ ดังนี้ 1. การทำประมงที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ (Illegal fishing activities within a country) 2. การไม่ได้รับอนุ ...
 • แนะนำศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2015)
  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกว่าย่อๆ ว่า .ซีฟเดค. เป็นองค์กรระดับภูมิภาคก่อตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการประมงให้เจริญก้าวหน้ ...
 • Introduction of SEAFDEC 

  SEAFDEC/TD (Training Department/Southeast Asian Fisheries Development Center, 2015)
  The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) was established in 1967 to promote sustainable fisheries development in the Southeast Asian region. SEAFDEC currently comprises 11 Member Countries, namely; Brunei ...
 • การวิเคราะห์แนวโน้มของกายกตัวและจมตัวของทางเข้าก้นโป๊ะของเครื่องมือประมงโป๊ะเชือกตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสนน้ำ ณ โครงการโป๊ะเชือกระยอง จ.ระยอง 

  SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  โครงการศึกษาทดลองเครื่องมือประมงโป๊ะเชือกแบบโอะโตะชิอะมิ (Otoshi ami-type Set-net) เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน (ปีที่ 11) ณ บริเวณนอกชายฝั่งหาดแม่รำพึง จ.ระยอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพยากรชา ...
 • Trend analysis of slope net depth, according to flow condition in Rayong Set-Net 

  SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  11years have passed since the technology transfer of Japanese‐type SET‐NET to Rayong, Thailand. The daily catch data has been recorded by EMDEC. Before the start of acoustic survey for fish amount and distribution of around ...
 • Sea Water Sherbet 

  SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  Maintaining freshness quality of fish in fishery is important target in raising sale value. Increasing cooling contact among liquid ice on fish skin is to maintain lower fish’s body temperature as deep-chill. Slurry ice ...
 • Strategies for Trawl Fisheries Bycatch Management (REBYC-II CTI) 

  SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  PROJECT REBYC- II CTI aims at mitigating problems associated with bycatch in trawl fisheries and contribute to more sustainable use of the fisheries resources and healthier marine ecosystems located within the Coral Triangle ...
 • ลักษณะพื้นทะเล และความชุกชุมของสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทย โดยใช้กล้องบันทึกวิดิทัศน์ใต้น้ำ 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2014)
  กล้องวิดิทัศน์ใต้น้ำ Sea Viewer Under Water System ถูกติดเข้ากับโครงเลื่อน และ 150 วัตต์ เพื่อบันทึกภาพพื้นทะเล และสัตว์น้ำหน้าดิน ขณะเรือลอยลำ บริเวณจุดสำรวจ 13 จุด ในอ่าวไทย หลอดไฟฮาโลเจน ที่มีความลึก 20-71 เมตร ...
 • Some Technical Aspects on Mid water Trawl Operation Lesson learn from Operations by M.V. SEAFDEC 2 around Vietnam Waters 

  SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  Twelve 912) midwater trawl fishing operation are operated by M.V. SEAFDEC2 around Central part of Viet Nam Waters during 5-26 June-18 July 2012. Study aims to obtain data of midwater net vertical opening. Depth recorders ...
 • Acoustic Survey in Area of Set net Fishing Ground 

  SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  The acoustic equipment was applied for fishery resource survey in coastal area. The hardware and software system for data collection were developed at Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan. The ...
 • หญ้าทะเลเทียม 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2013)
  หญ้าทะเลเทียม จัดสร้างอยู่ภายในบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ โดยหญ้าทะเลเทียมจะทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย หาอาหาร และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำที่เข้ามาอยู่อาศัย ฟื้นฟูและเพ ...
 • ปะการังเทียม 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2013)
  ปะการังเทียม (Artificial reef) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากปะการังตามธรรมชาติมีการถูกทำลายและเหลือจำนวนน้อยลง โดยการนำวัสดุที่แข็งแรง ...
 • ธนาคารปู 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2013)
  ธนาคารปูเป็นอนุบาลแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองในกระชังที่ได้เตรียมไว้ เพื่อให้แม่ปูม้าปล่อยไข่ไปสู่ทะเล และชาวประมงจึงจับแม่ปูม้าไปจำหน่ายต่อไป โดยธนาคารปูมีการดำเนินงานคล้ายสหกรณ์ คือมีการเปิดรับสมาชิก หากสมาชิกในกลุ่มจับป ...
 • การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2013)
  การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก พัฒนารูปแบบมาจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบดั้งเดิมที่ใช้หลักไม้ไผ่ปักเพื่อล่อลูกหอยแมลงภู่ให้มาเกาะอาศัยและเจริญเติบโต โดยแพเชือกรูปแบบใหม่นี้สามารถจัดสร้างโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องตลาด ...
 • การเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำด้วยน้ำแข็งเหลว (Preserving Marine Products with Seawater Sherbet) 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2012)
  การเก็บรักษาสัตว์น้ำด้วยน้ำแข็งเหลว เป็นการรักษาความสดของสัตว์น้ำที่จับได้อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการให้ความเย็นแก่สัตว์น้ำได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้น้ำแข็งถึง 2 เท่า เนื่องจากมีเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ...
 • ปะการังเทียมลอยน้ำ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 

  SEAFDEC/TD (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2012)
  ประการังเทียมลอยน้ำ (ซั้งเชือก) ออกแบบโดยศูนย์พัฒนการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำ ในบริเวณชายฝั่งทะเลและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลตั้งแต่หน้าดินจนถึงผิวน้ำ มีโครงสร้างโดยใ ...
 • Whale in Southeast Asia 

  SEAFDEC/TD (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)

View more