Recent Submissions

  • ผลกระทบวิกฤตโควิด19 ชาวประมงพื้นบ้านปรับตัวอย่างไร 

    ชาญราชกิจ, อิสระ; ละอองมณี, เพ็ญจันทร์; หลานหมีน, จิระศักดิ์; เสือสี, ธัญลักษณ์; ศรเกลี้ยง, จริยา; เตี้ยเย, รัตนา; ยะสุข, นคเรศ; ปุตสะ, สันติพงษ์ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2020)
    รายงานพิเศษผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีการตั้งคาถามไว้ล่วงหน้า ชาวประมงเป้าหมายเป็นชาวประมงพื้นบ้าน
  • Review of the Implementation of the Project on Collection of Information about International Supports in the Region 

    Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2008-05)
    The project “Collection of Information about International Supports in the Region” was initiated in 2003 under component 3 of the Japanese Trust Fund III with the main objective of creating an information system that will ...