การส่งล่าสุด

 • Study on the Fisheries Socioeconomics in Ranong Province, Thailand 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-05)
  The study on the status of fisheries socioeconomics in the learning site of Ranong Province is the one activity under the project “Small-scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources” with funding ...
 • Report of the gender dimension in the value chain of small-scale fisheries and aquaculture in Southeast Asia 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-07)
  Gender is an encompassing issue that refers to how we should look at everything in certain ways, especially on the economic, social, political, and cultural features and opportunities concerning men and women, and on the ...
 • The daily life of women and men 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022)
  A study of the reproductive and productive roles of women and men with data collected from fisheries related people in Thailand, Lao PDR, Myanmar, and Philippines
 • ผลกระทบวิกฤตโควิด19 ชาวประมงพื้นบ้านปรับตัวอย่างไร 

  ชาญราชกิจ, อิสระ; ละอองมณี, เพ็ญจันทร์; หลานหมีน, จิระศักดิ์; เสือสี, ธัญลักษณ์; ศรเกลี้ยง, จริยา; เตี้ยเย, รัตนา; ยะสุข, นคเรศ; ปุตสะ, สันติพงษ์ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2020)
  รายงานพิเศษผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีการตั้งคาถามไว้ล่วงหน้า ชาวประมงเป้าหมายเป็นชาวประมงพื้นบ้าน
 • Review of the implementation of the project on collection of information about international supports in the region 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2008-05)
  The project “Collection of Information about International Supports in the Region” was initiated in 2003 under component 3 of the Japanese Trust Fund III with the main objective of creating an information system that will ...