Show simple item record

dc.date.accessioned2018-07-23T08:08:57Z
dc.date.available2018-07-23T08:08:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/678
dc.descriptionโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาที่มีการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการประมง, กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง, กรมควบคุมมลพิษ และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
dc.description.abstractแนวคิดและข้อเสนอแนะท่ีผู้ร่วมเสวนาให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การเชื่อมโยงผลการสํารวจในแต่ละกลุ่มงานวิจัยจากเที่ยวเรือสํารวจนี้ นักวิจัยควรร่วมกันแปลผลการสํารวจให้เกิดเป็นภาพรวมท่ีชัดเจน โดยอาจจะเป็นการจับคู่งานหรือกลุ่มงานวิจัยที่ สามารถสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกันได้มารวมกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน อย่างไรก็ตามควรมีผู้รับผิดชอบในการสรุป และเชื่อมโยงผลการสํารวจในภาพรวมทั้งหมด เพื่อนําผลไปใช้ในการวางแผนบริหารการจัดการทรัพยากรในอ่าวไทยร่วมกัน หรือเป็นโจทย์วิจัยสําหรับบางพื้นที่ต้องการการวิจัยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งการนําเสนอผลการสํารวจคร้ังน้ีเพื่อแสวงหางบประมาณสนับสนุนการสํารวจในครั้งต่อไปอีกด้วย ผู้ร่วมเสวนาได้สรุปประเด็นสําคัญของแต่ละกล่มงานวิจัยโดยจากผลการสํารวจของกลุ่มสมุทรศาสตร์สกายะนั้น ควรมีการศึกษาต่อเนื่องโดยเฉพาะสภาวะการแบ่งช้ันนํ้าในอ่าวไทยนั้นควรศึกษาต่อไปถึงการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนมวลนํ้าหรือพลังงานระหว่างชั้นนํ้าและการแทรกตัวของมวลนํ้าจากทะเลจีนใต้เข้ามายังอ่าวไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทั้งในทะเลจีนใต้และในอ่าวไทยนั้นมีระยะเวลาท่ีมวลน้ําจากทะเลจีนใต้อยู่ในอ่าวไทยอย่างไร ทั้งในแง่พื้นที่และฤดูกาล และควรนําข้อมูลไปเชื่อมโยงกับข้อมูลการศึกษาชายฝั่งท่ีมีอยู่ เช่น ข้อมูลของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ส่วนด้านสมุทรศาสตร์เคมีนั้นผู้ร่วมเสวนาได้ชี้ปัญหาในเรื่องการปรับมาตราฐานของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลและวิธีการ รวมท้ังเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างในกลุ่มงานน้ีก่อนที่จะนําข้อมูลมาเช่ือมโยงกัน อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอกที่มีการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งควรจะนํามาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น ข้อมูลการแพร่กระจายของสารอาหารและรูปแบบการไหลเวียนของมวลน้ําจืดลงสู่อ่าวไทย โดยเฉพาะข้อมูลน้ําใต้ดินจากบริเวณปากแม่น้ําโขงที่มีอิทธิพลต่ออ่าวไทย ซึ่งผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าควรจะนํามาวิเคราะห์ร่วมด้วย เช่นเดียวกับกลุ่มชีววิทยาทางทะเล ซึ่งผู้ร่วมเสวนาชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาในการเชื่อมโยงผลการศึกษาจากการสํารวจคร้ังนี้ เนื่องจากวิธีการเก็บตัวอย่างที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนําข้อมูลไปเปรียบเทียบกับการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น ผลการสํารวจ ในโครงการพญานาค “NAGA EXPEDITION” ในอ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้น การเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงข้อมูลอาจจะทําได้ยากลําบาก เนื่องจากเทคนิควิธีการรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกัน ผู้ร่วมเสวนาจึงเสนอแนวทางในการวางแผนการสํารวจในคร้ังต่อไป ว่าควรจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเล แล้วจึงหานักวิจัยผู้รับผิดชอบเพื่อมาตอบวัตถุประสงค์น้ันๆ อย่างไรก็ตามแนวทางนี้อาจจะมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากการร่วมงานของนักวิจัยในโครงการนี้ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ แก่นักวิจัย หากแต่นักวิจัยเป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเอง นอกจากน้ี ผู้ร่วมเสวนายังได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงผลการสํารวจให้เป็นภาพรวม โดยในการวางแผนการสํารวจในครั้งต่อไปให้มีการกําหนดสถานีเพื่อการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 25 ชั่วโมง เช่น สถานีเก็บข้อมูลตลอดทั้งช่วงเวลาน้ําข้ึนน้ําลง ด้านกลุ่มทรัพยากรประมงผู้ร่วมเสวนาได้สรุปประเด็นสําคัญเพื่อประโยชน์ในการแปลและเช่ือมโยงผลการสํารวจกับผลการ ศึกษาที่ผ่านมาโดยการกําหนดหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เช่น หน่วยการลงแรงประมง (Fishing Effort) ให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันและควรมีการขยายพื้นที่สํารวจในครั้งต่อไป โดยอาจเป็นในรูปแบบการวิจัยร่วมในน่านน้ําระหว่างประเทศ เนื่องจากผลการ สํารวจคร้ังน้ีพบว่ามีกลุ่มปลาทูวัยอ่อนใกล้สถานีสํารวจเกาะช้างมากกว่าสถานีอื่นซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลสํารวจที่ผ่านมา โดยการติดเครื่องหมายปลาทูในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งพบพ่อแม่พันธุ์ปลาทูในพื้นที่จังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ทําให้เกิดคําถามถึงแหล่งว่างไข่ของปลาทูทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย และเนื่องจากสัตว์นํ้ามีการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างน่านน้ําไทย กัมพูชา และเวียดนาม ดังน้ันการขยายพื้นท่ีสํารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนและน่านน้ําประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย อาจทําได้ในลักษณะการวางแผนสํารวจร่วมในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมเสวนาได้ชี้แนะให้ขยายพ้ืนที่ สํารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ตอนในของอ่าวไทย (อ่าวไทยรูปตัว ก) ในการสํารวจครั้งต่อไปด้วยเช่นกัน สําหรับแนวทางในการหาแหล่งทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจซึ่งส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงเรือน้ัน ผู้ร่วมเสวนาได้เสนอแนวทางของบประมาณสนับสนุนซึ่งมีหลายช่องทาง เช่น การร่วมกันของนักวิจัยเขียนโครงการฯ เสนอไปยังหน่วยงาน ท่ีมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น บริษัทสํารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ งบประมาณจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่อาจมีช่องทางในการร้องขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับโครงการสํารวจฯ ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการสํารวจฯ ในครั้งนี้ ถือว่ามีความสําเร็จอย่างยิ่งตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานด้านการสํารวจและวิจัยทางทะเลในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ การใช้เรือสํารวจและวิจัยซีฟเดค การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน และการที่มีบุคคลากรและผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มาร่วมปฏิบัติงานโดยบูรณาการงบประมาณวิจัยร่วมกัน และท่ีสําคัญเป็นอย่างย่ิง คือ วัตถุประสงค์โครงการในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น มีจํานวนน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ท่ีไม่ทั่วถึง หรือการท่ีนักศึกษาขาดโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์และ นักวิจัย ทําให้มองไม่เห็นภาพและขาดความกระตือรือล้น ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนายังชี้รวมไปถึงปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของนักวิชาการรุ่นใหม่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฯ อีกด้วย ผู้ร่วมเสวนาเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานและสถาบัน การศึกษาล่วงหน้า อาจถึง 1 ปีก่อนออกสํารวจ เพื่อให้นักวิจัยได้เตรียมงบประมาณได้ทันen
dc.description.sponsorshipบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตีเลียม จำกัด (มหาชน)
dc.language.isothen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectอ่าวไทยตอนกลางen
dc.subjectCentral Gulf of Thailanden
dc.titleประมวลผลงานวิจัย ผลการสำรวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสำรวจซีฟเดค ปี 2556en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record