Collections in this community

Recent Submissions

 • ผลการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567-2568 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2023-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2567-2568
 • ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2566-2567 

  Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2022-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2566-2567
 • ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2565-2566 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2021-11)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2564 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2565-2566
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563-2564 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2019-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2562 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563-2564
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562-2563 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2018-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2561 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562-2563
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558-2559 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2014-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2557 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2558-2559
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2556 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557-2558 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2013-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2556 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557-2558
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2555 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2556-2557 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2012-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2555 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2556-2557
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2558 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559-2560 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2015-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559-2560
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2554 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2555-2556 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2011-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2554 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2555-2556
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2553 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2554-2555 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2010-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2553 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2554-2555
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553-2554 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2009-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2552 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2553-2554
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2552-2553 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2008-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2551 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552-2553
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2550 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2551-2552 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2007-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2550 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551-2552
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2549 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2006-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2549 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2550-2551
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564-2565 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2020-11)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2563 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2564-2565
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561-2562 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, 2017-12)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์นพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2560 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561-2562
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-2561 

  ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2016)
  รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์นพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2559 และแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-2561