Recent Submissions

  • Study on the Fisheries Socioeconomics in Ranong Province, Thailand 

    Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-05)
    The study on the status of fisheries socioeconomics in the learning site of Ranong Province is the one activity under the project “Small-scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources” with funding ...
  • ผลกระทบวิกฤตโควิด19 ชาวประมงพื้นบ้านปรับตัวอย่างไร 

    ชาญราชกิจ, อิสระ; ละอองมณี, เพ็ญจันทร์; หลานหมีน, จิระศักดิ์; เสือสี, ธัญลักษณ์; ศรเกลี้ยง, จริยา; เตี้ยเย, รัตนา; ยะสุข, นคเรศ; ปุตสะ, สันติพงษ์ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2020)
    รายงานพิเศษผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีการตั้งคาถามไว้ล่วงหน้า ชาวประมงเป้าหมายเป็นชาวประมงพื้นบ้าน