Top visits (All Time)

 Views
ผลการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567-2568534
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561-2562262
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-2561250
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2558 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559-2560249
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564-2565244
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558-2559242
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2552-2553237
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563-2564235
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2554 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2555-2556233
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2550 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2551-2552233

Top downloads (All Time)

 Downloads
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2552-2553391
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564-2565295
ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2565-2566212
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2549196
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-2561138
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558-2559117
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561-2562100
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563-256488
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2554 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2555-255677
ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2566-256775

Top visits for 2024

 Views
ผลการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567-2568532
ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2566-256750
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2556 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557-255849
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553-255447
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2552-255343
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2558 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559-256043
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2554 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2555-255642
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 254942
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563-256440
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2553 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2554-255538

Top downloads for 2024

 Downloads
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2552-2553288
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 254965
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564-256554
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558-255926
ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2566-256725
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2558 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559-256022
ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2565-256620
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-256117
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553-255417
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2553 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2554-255516

Top visits for June 2024

 Views
ผลการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567-2568143
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2554 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2555-255618
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2550 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2551-255218
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562-256318
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553-255418
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-256116
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558-255916
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2553 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2554-255515
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2556 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557-255815
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 254915

Top downloads for June 2024

 Downloads
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2558 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559-25607
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 25494
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553-25544
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563-25642
ผลการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567-25682
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2555 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2556-25572
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558-25592
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2552-25532
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562-25632
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564-25652

Top visits for the last 7 days

 Views
ผลการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567-2568125
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-256114
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553-255412
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2554 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2555-255611
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2556 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557-255811
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2550 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2551-255211
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2555 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2556-255710
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563-25649
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2557 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558-25599
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562-25639

Top downloads for the last 7 days

 Downloads
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2552 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553-25544
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 25493
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563-25642
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2555 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2556-25572
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2551 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2552-25532
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562-25632
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2556 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557-25581
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2559 แผนดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560-25611
ผลการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567-25681
ผลการดำเนินกิจกรรม ปี พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2565-25661

Top country views

 Page Views
United States2,671
China564
Germany222
Thailand209
Ireland201
Japan132
Sweden91
Singapore88
Vietnam81
Philippines32

Top country downloads

 Downloads
United States1,072
Thailand819
Vietnam47
China34
Japan23
Singapore22
Ireland17
Indonesia10
Bulgaria9
Malaysia9

Top cities views

 Views
New York225
Dublin187
Ashburn150
Bangkok142
Boardman141
Osaka131
Des Moines117
Huangpu102
Corpus Christi91
Hanoi81

Top cities downloads

 Downloads
Bangkok425
Ashburn276
Des Moines82
Boardman50
Hanoi47
Chicago25
Chiang Rai24
Huntsville21
Singapore20
Khon Kaen18